KONFERENCJA BIGG CHANGE

warunki dotyczące ochrony danych osobowych

Datenschutzinformation Webseite

W dalszej części informujemy o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz o roszczeniach i prawach przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO). 

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej (zwanej dalej "stroną internetową"). Informacje dotyczące ochrony danych osobowych mają zastosowanie niezależnie od domen, platform i urządzeń (np. stacjonarnych, mobilnych itp.).

Dane osobowe w rozumieniu GDPR to wszystkie dane, które można powiązać z użytkownikiem osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. To, jakie dane są szczegółowo przetwarzane i jak są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od usług, z których korzystamy.

W naszych informacjach o ochronie danych osobowych używamy różnych innych terminów w rozumieniu GDPR. Obejmują one takie pojęcia, jak przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, pseudonimizacja, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, strona trzecia, zgoda, organ nadzorczy i organizacja międzynarodowa. Odpowiednie definicje tych terminów można znaleźć w art. 4 GDPR.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?

Osobą odpowiedzialną jest: 

Smart and Green GmbH
Kurfürstendamm 110
10711 Berlin 

+49 30 511 360 000
mail@smart-green.com 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:  

mip Consult GmbH
Rechtsanwalt Asmus Eggert
Wilhelm-Kabus-Str. 9
10829 Berlin 

+49 30 511 360 000

datenschutz@smart-green.com
www.sofortdatenschutz.de

 1. Z jakich źródeł i danych korzystamy?  

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od użytkowników w trakcie korzystania z naszej strony internetowej oraz, w stosownych przypadkach, w ramach naszych relacji biznesowych. 

W przypadku czysto informacyjnego korzystania z witryny, tzn. gdy użytkownik nie rejestruje się ani nie przekazuje nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę użytkownika do naszego serwera. Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane dostępowe, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej użytkownikowi oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Dane dostępowe obejmują adres IP, datę i godzinę żądania, różnicę między strefą czasową a Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (tj. nazwę konkretnej witryny, do której uzyskano dostęp), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość danych przesyłanych w każdym przypadku, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), system operacyjny i jego interfejs, język i wersję oraz typ oprogramowania przeglądarki, powiadomienie o pomyślnym pobraniu danych. 

Ferner erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten, sofern Sie uns per E-Mail kontaktieren. Personenbezogene Daten sind hier z.B. Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und ggf. die Daten, die Sie uns als Nachricht übersenden (nachstehend „Kontaktdaten“ genannt).

 

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) oraz niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG) w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych: 

Cele Podstawa prawna
O ile prześlesz nam Zgoda zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke, insbesondere zur Kontaktaufnahme (z. B. per E-Mail zur Bearbeitung und Abwicklung der Anfrage, Versand von Newslettern) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind daher vom Widerruf nicht betroffen. Der Widerruf kann an die oben genannten Kontaktdaten erfolgen.

ZgodaArtykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per E-Mail) werden Ihre Angaben zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung verarbeitet. Durchführung środki przedkontraktowe auf Anfrage der Person oder Realizacja umowy, Art. 6 Abs. Satz 1 lit. b) DSGVO
Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen, werden Sie gefragt, ob Sie auch nicht notwendige Cookies akzeptieren möchten. Sofern Sie in die Verwendung von nicht notwendigen Cookies einwilligen, ermöglicht uns dies die Nutzung unserer Webseite zu analysieren. Ferner können wir verschiedene Marketingaktivitäten durchführen, die auf Ihren Interaktionen mit der Website, anderen Marketingkanälen und anderen Dritten, wie sozialen Netzwerken, basieren.

Um mehr über die von uns verwendeten Cookies zu erfahren, insbesondere auch zur Verwaltung und Löschung von Cookies, siehe unten im Abschnitt Cookies.

ZgodaArtykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO
Przetwarzamy Twoje dane dostępowe (patrz dane wymienione powyżej w punkcie 2) w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich. W szczególności realizujemy następujące cele uzasadnione interesy:  

 • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności bezpieczeństwa strony internetowej; 
 • reklamę lub badania rynku i opinii, o ile użytkownik nie sprzeciwił się wykorzystywaniu jego danych;
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych;
W ramach równoważenia interesów w celu ochrony uzasadnione interesyArtykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO
Kto ma dostęp do moich danych?

W naszej firmie dostęp do danych osobowych mają tylko te działy, które potrzebują ich do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych.

Dane do wyżej wymienionych celów mogą również otrzymywać podmioty przetwarzające dane, z których usług korzystamy (art. 28 DSGVO). Są to firmy należące do kategorii usług informatycznych,  Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing. Sofern wir Daten an unsere Dienstleister weitergeben, dürfen diese die Daten ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Die Dienstleister wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt. Sie sind vertraglich an unsere Weisungen gebunden, verfügen über geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen, gewährleisten ein angemessenes Datenschutzniveau und werden von uns sorgfältig kontrolliert. 

Dane są przekazywane osobom trzecim, które nie są podmiotami przetwarzającymi zamówienia, wyłącznie w ramach wymogów prawnych. Dane użytkownika przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) DSGVO w celach związanych z umową lub na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) DSGVO w celu ekonomicznego i efektywnego prowadzenia naszej działalności gospodarczej lub gdy użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych. W przypadku korzystania z witryny w celach czysto informacyjnych nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim.  

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia aktów nadużyć lub oszustw) informacje zawarte w plikach dziennika są przechowywane maksymalnie przez czternaście dni, a następnie usuwane (zob. pkt 2 powyżej). Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

W zakresie, w jakim jest to konieczne, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres trwania naszych relacji biznesowych, co obejmuje również np. nawiązanie umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej. 

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji, które wynikają m.in. z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i niemieckiego kodeksu podatkowego (AO). Okresy przechowywania i dokumentacji określone w tym dokumencie wynoszą od dwóch do dziesięciu lat. 

Wreszcie, okres przechowywania jest również oceniany zgodnie z ustawowymi okresami przedawnienia, które na przykład, zgodnie z §§ 195 i następnymi niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), mogą wynosić zasadniczo 3 lata, ale w niektórych przypadkach mogą również wynosić do 30 lat, przy czym zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Sofern Sie Ihre Rechte als Betroffener geltend machen, speichern wir die Ihnen diesbezüglich erteilte Auskunft bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 1 OWiG, § 41 Abs. 1 BDSG, Art. 83 Absatz 5 lit b DSGVO für 3 Jahre. Dieser Zeitraum kann sich verlängern, sofern sich die gesetzliche Verjährungsfrist durch Verjährungsunterbrechungen verlängert (z.B. im Rahmen von Anfragen der Aufsichtsbehörden).

6. Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Podane dane będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i USA. W przypadku krajów, w których Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na mocy art. 45 GDPR, jak ma to miejsce w przypadku USA, z reguły uzgadniamy z odbiorcami danych standardowe klauzule ochrony danych UE lub uzyskujemy zgodę użytkownika na przekazanie danych. 

Uwaga: Ochrona danych osobowych w USA nie odpowiada poziomowi ochrony danych wymaganemu przez UE. W szczególności nie istnieją żadne możliwe do wyegzekwowania prawa do ochrony danych osobowych przed dostępem organów państwowych. Istnieje zatem ryzyko, że te agencje rządowe mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, a podmiot przekazujący lub odbierający dane nie jest w stanie skutecznie temu zapobiec.

 

Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych?

Każda osoba, której dane dotyczą 

 • Prawo do Informacje zgodnie z art. 15 DSGVO (tj. użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas), 
 • Prawo do Korekta zgodnie z art. 16 DSGVO (tj. w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik może zażądać ich poprawienia), 
 • Prawo do Usuwanie zgodnie z art. 17 DSGVO oraz prawo do Ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO (tj. użytkownik ma prawo zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli na przykład nie istnieje już uzasadniony cel biznesowy dla takiego przetwarzania, a prawne obowiązki przechowywania danych nie wymagają ich dalszego przechowywania), 
 • Prawo do Możliwość przenoszenia danych z art. 20 DSGVO (tj. mogą Państwo mieć prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi).

Ponadto użytkownik może cofnąć zgodę, z zasady ze skutkiem na przyszłość. 

Ponadto, istnieje Prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (Art. 77 DSGVO w połączeniu z § 19 BDSG). Właściwy dla Państwa organ nadzorczy można znaleźć pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zusätzlich möchten wir auf Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO hinweisen:

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) der DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO.  

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych dla tych celów. 

Sprzeciw można złożyć bez żadnych formalności i nie ponosi się żadnych kosztów poza kosztami przesyłu według stawek podstawowych. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine formlose Mitteilung, z.B. an die oben genannten Kontaktdaten. 

 

8. W jakim zakresie w indywidualnych przypadkach podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie?

W kontekście dostępu do naszej strony internetowej lub kontaktowania się z nami za pomocą formularza lub poczty elektronicznej nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 DSGVO. Jeśli w indywidualnych przypadkach będziemy korzystać z tych procedur, poinformujemy o tym osobno, jeśli jest to wymagane przez prawo. Nie przetwarzamy danych automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych (profilowanie). 

9. Czy istnieje obowiązek przekazywania danych?  

W ramach naszej strony internetowej użytkownik musi podać dane osobowe, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej ze względów technicznych lub bezpieczeństwa informatycznego. Jeśli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł korzystać z naszej witryny.

Kontaktując się z nami za pomocą formularza lub poczty elektronicznej, użytkownik musi podać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do przetworzenia zapytania. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie rozpatrzyć wniosku.

10. Cookies

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe składające się zazwyczaj z liter i cyfr, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych. 

Niektóre z tych plików cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej witryny internetowej, podczas gdy inne pliki cookie pomagają nam udoskonalać naszą witrynę internetową, dając nam wgląd w sposób korzystania z niej przez użytkowników. 

Domyślnie używamy tylko niezbędnych plików cookie. Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji naszej witryny. Bez tych plików cookie witryna nie może być prawidłowo wyświetlana, a poszczególne jej obszary mogą nie działać prawidłowo. Niezbędne pliki cookie można zablokować jedynie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.

Pliki cookie, które nie są niezbędne do działania witryny ("nieistotne pliki cookie"), są wykorzystywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę za pośrednictwem banera plików cookie. W każdej chwili można powrócić do naszych informacji o ochronie danych i cofnąć zgodę lub wprowadzić zmiany. 

Alternativ können Sie die Speicherung von Cookies jeweils individuell über die Einstellungen Ihres Browsers verbieten (über die Hilfe-Seite des Browsers erfahren Sie, wie Sie die Cookie-Behandlung einstellen können). Eine Hilfestellung zur Cookie-Verwaltung in den gängigsten Browsern finden Sie unter den nachfolgenden Adressen:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
 • Opera: http://www.opera.com/de/help
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE.
11 Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung externer Onlinedienste
11.1 Google Analytics

Wir setzen auf Grundlage Ihrer Einwilligung den Webanalysedienst Google Analytics von Google Ireland Limited (Registernummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) im folgenden „Google“ ein. 

Usługa analizy internetowej Google Analytics korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Z przetwarzaniem danych osobowych w USA wiążą się odpowiednie zagrożenia. Wyrażając zgodę za pośrednictwem naszego bannera cookie, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w USA, pomimo potencjalnego dostępu władz amerykańskich, art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.

Google verarbeitet die Daten für uns, um die Nutzung unserer Webseite durch die Webseitenbesucher auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb unserer Webseite zu erstellen und um weitere, mit der Nutzung der Webseite verbundene Dienstleistungen, zu erbringen. Dabei werden aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Webseitenbesucher erstellt.

Während Ihres Webseitenbesuchs werden u.a. folgende Informationen erfasst:

 • aufgerufene Seiten,
 • die Erreichung von Kontakt-Zielen, wie z.B. Kontakt- und Probefahrtanfragen oder Newsletter-Anmeldungen,
 • Ihre Nutzung unserer Webseite, beispielsweise Klicks und Verweildauer auf einer unserer Seiten,
 • Ihr ungefährer Standort (Land und Stadt),
 • Ihre IP-Adresse (in gekürzter Form, sodass keine eindeutige Zuordnung möglich ist),
 • technische Informationen wie Browser, Internetanbieter, Endgerät und Bildschirmauflösung,
 • über welche Website bzw. über welches Werbemittel Sie zu uns gekommen sind.

Google Analytics speichert Cookies in Ihrem Browser für die Dauer von zwei Jahren seit Ihrem letzten Besuch. Diese Cookies enthaltene eine zufallsgenerierte Benutzer-ID, mit der Sie bei zukünftigen Webseitenbesuchen wiedererkannt werden können.

Die aufgezeichneten Daten werden zusammen mit der zufallsgenerierten Benutzer-ID gespeichert, wodurch die Auswertung pseudonymer Nutzerprofile ermöglicht wird. Diese nutzerbezogenen Daten werden automatisch nach 14 Monaten gelöscht. Sonstige Daten bleiben in aggregierter Form unbefristet gespeichert. Die von ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Korzystamy z Google Analytics z włączoną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Sie können die Speicherung der Cookies entweder durch Ablehnung in unserem Cookie-Banner oder durch entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und die Übermittlung an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, indem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu diesem Link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu są dostępne na stronach internetowych Google pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites

11.2 Newsletter

Za pomocą poniższych informacji informujemy o naszym biuletynie oraz procedurze rejestracji, wysyłki i oceny, a także informujemy o przysługującym prawie do sprzeciwu. Zapisanie się na nasz biuletyn oznacza wyrażenie zgody na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

Treść biuletynu: Biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami promocyjnymi (zwane dalej "biuletynem") wysyłamy wyłącznie na podstawie zgody odbiorcy lub na podstawie zezwolenia prawnego. Jeśli w ramach rejestracji wyraźnie opisujemy poszczególne biuletyny, opis ten decyduje o wyrażeniu zgody przez subskrybenta biuletynu. Jeśli nie ma osobnego opisu, będziesz otrzymywać informacje o naszych produktach, ofertach i promocjach, a także informacje o naszej firmie w naszych biuletynach.

Double opt-in: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po zapisaniu się do newslettera wyślemy Ci wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to służy zapewnieniu, że tylko osoby, które mają dostęp do podanego adresu e-mail, rejestrują się w celu otrzymywania naszego biuletynu. Rejestrujemy zapisy do newslettera, aby móc udowodnić przebieg procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w danych użytkownika przechowywanych u dostawcy usług newslettera.

Der Newsletterversand erfolgt über „Dienstleister“. Die Datenschutzbestimmungen des Newsletterdienstleisters können Sie hier einsehen: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ 

Zgodnie z własnymi informacjami, dostawca usług newslettera wykorzystuje dane w formie pseudonimowej, tzn. bez przyporządkowywania ich do użytkownika, w celu optymalizacji lub ulepszania własnych usług. Dostawca usługi newslettera nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera do wysyłania do nich listów ani do przekazywania ich osobom trzecim.

Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w celu umieszczenia adresu w biuletynie.

Newslettery zawierają tzw. web beacon, tj. plik o rozmiarze piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług newslettera po otwarciu newslettera. W ramach tego wyszukiwania wstępnie gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP użytkownika i czas wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i zachowań czytelniczych użytkowników na podstawie ich lokalizacji (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane oraz jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Jednak ani naszym zamiarem, ani zamiarem firmy świadczącej usługi dyspozytorskie nie jest obserwowanie poszczególnych użytkowników. Analizy te służą nam w znacznie większym stopniu do rozpoznawania zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Newsletter jest wysyłany i jego skuteczność jest mierzona na podstawie zgody odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a), art. 7 DSGVO w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub na podstawie zgody prawnej zgodnie z § 7 ust. 3 UWG. 

Rejestrowanie procesu rejestracji wynika z naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) DSGVO i służy jako dowód zgody na otrzymywanie biuletynu.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu, tzn. cofnąć zgodę na jego otrzymywanie. Link umożliwiający rezygnację z otrzymywania biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. Jeżeli użytkownik zapisał się tylko na biuletyn, a następnie anulował subskrypcję, jego dane osobowe zostaną usunięte.

11.3 Google Fonts (integracja online)

Czcionki Googletzn. czcionki zewnętrzne firmy Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, https://www.google.com/fonts. Czcionki Google są integrowane przez pobieranie czcionek z serwera Google (zwykle w USA). W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, że nasza witryna została odwiedzona na podstawie adresu IP użytkownika, a tym samym jego urządzenia.

Mit der Verarbeitung Ihrer Daten durch Google in den USA sind entsprechende Risiken verbunden. Die Datenschutzinformation von Google finden Sie unter https://policies.google.com/privacy a możliwość rezygnacji jest dostępna na stronie https://adssettings.google.com/authenticated możliwe.

11.4 Font Awesome

Auf unseren Webseiten verwenden  wir „Font Awesome“, externe Schriftarten der Fonticons, Inc, Bentonville, AR, United States, https://fontawesome.com/ . Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Fonticons, Inc. aufnehmen. Weitere Informationen zu Font Awesome finden Sie unter https://fontawesome.com/help und in der Datenschutzerklärung von Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

12. Buchung von Tickets

Wenn Sie Tickets für ein Festival buchen möchten, werden Sie für den Buchungsvorgang zum Veranstalter bzw. seinem Buchungsportal weitergeleitet. Die Smart & Green GmbH hat auf die dort stattfindende Datenverarbeitung keinen Einfluss.

Für den Vertragsschluss mit dem Veranstalter ist es erforderlich, dass Sie ihm gegenüber Ihre persönlichen Daten, z.B. Vorname, Nachname, Unternehmen, Postleitzahl, Straße, Hausnummer, Land, E-Mail-Adresse, Telefonnummer mitteilen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Für die Bezahlung können Sie Ihre Zahlungsdaten beim Zahlungsdienstleister des Veranstalters angeben. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten im Verhältnis zum Veranstalter ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.

13. Unsere Social Media Präsenzen

Sie finden uns mit Präsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, damit wir auch dort mit Ihnen kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren können. 

Wir weisen darauf hin, dass dabei Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden können und dass die Daten im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet werden. Aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer können Nutzungsprofile erstellt werden. Diese Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z. B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Hierfür werden u. U. Cookies auf den Computern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. In diesen Nutzungsprofilen können auch anderweitige Daten gespeichert werden, insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind.

Wir verlinken auf unserer Website lediglich auf unsere Unternehmensprofile oder die Profile unserer Partner bei den jeweiligen sozialen Netzwerken. Beachten Sie jedoch, dass beim Klick auf einen Link zu den sozialen Netzwerken Daten zu deren Servern übertragen werden. Sind Sie bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk zu diesem Zeitpunkt mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort eingeloggt, wird dorthin die Information übertragen, dass Sie von unserer Webseite aus unser Unternehmensprofil bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk besucht haben und der jeweilige Anbieter kann diese Information in Ihrem Benutzerkonto speichern.

Wir haben grundsätzlich keinen maßgeblichen Einfluss auf die Datenverarbeitung der sozialen Netzwerke. Wir erhalten von den Anbietern jedoch Statistiken über die Nutzung und Besuche unserer Unternehmensprofile in den sozialen Netzwerken (z. B. Angaben über Anzahl der Aufrufe, Interaktionen wie Likes und Kommentare sowie zusammengefasste demografische und andere Informationen oder Statistiken). Nähere Informationen zu den von den Anbietern genutzten daten finden Sie in den unten verlinkten Datenschutzhinweisen der Anbieter.

Soweit wir im Rahmen unserer Social-Media-Präsenzen Ihre personenbezogenen Daten erhalten (z.B. im Rahmen einer Mitteilung), stehen Ihnen diesbezüglich die in dieser Datenschutzinformation oben genannten Rechte zu. Sie können Ihre Anfragen im Hinblick auf die Datenverarbeitung im Rahmen unserer Unternehmensprofile an uns über die oben genannten Kontaktdaten richten.

Sollten Sie darüber hinaus Rechte gegenüber dem Anbieter des sozialen Netzwerks geltend machen wollen, können Sie sich hierfür am einfachsten direkt an die jeweiligen Anbieter wenden. Der Anbieter kennt sowohl die Details zum technischen Betrieb der Plattform und die damit verbundene Datenverarbeitung als auch die konkreten Zwecke der Datenverarbeitung. Die Kontaktdaten finden sich jeweils in den unten verlinkten Datenschutzinformationen. Gern unterstützen wir Sie auch bei der Geltendmachung Ihrer Rechte, soweit es uns möglich ist.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt grundsätzlich auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO. Rechtsgrundlage ist zudem Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn wir Ihre Daten im Rahmen einer vertragsbezogenen Anfrage über unsere Social-Media-Präsenz erhalten und verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Verlinkung und den Betrieb unserer Unternehmensprofile in den sozialen Netzwerken einschließlich den Erhalt der Statistiken über die Nutzung unserer Unternehmensprofile ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO basierend auf unserem berechtigten Interesse an unserer Unternehmenskommunikation in den jeweiligen sozialen Netzwerken.

Für Informationen über die jeweiligen Verarbeitungen und die jeweiligen Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Datenschutzinformationen der Anbieter:

 • Facebook (Meta Platforms Limited Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Unsere Facebook-Seite betreiben wir auf Grundlage einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten mit Facebook – Datenschutzinformation: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com.
 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland), Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos, Datenschutzinformation https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav
 • TikTok Videoportal für kurze Videoclips (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland), Videoportal für kurze Videoclips mit Funktionen eines sozialen Netzwerks, Datenschutzinformation: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy